هیچ رقابتی وجود ندارد، ما با هم رشد می کنیم -بی ریل