ژاپن از سوشی ماهی قزل آلا متنفر بود – تا زمانی که این کمپین درخشان همه چیز را تغییر داد – بی ریل