خبرنامه جلسات 6 ژانویه با پیام رسانی Dem Coaliton -بی ریل