آیا این ابزار چیز بزرگ بعدی برای سازندگان محتوا، مدرسان دوره و طراحان محصول است؟ – بی ریل