آیا #Writing Community در توییتر مرده است؟ – بی ریل