آیا ماسک در واقع قصد خرید توییتر را دارد؟ آیا او فقط می تواند راه برود؟ -بی ریل