خطای «عدم استفاده از افکت» اینستاگرام، با از بین رفتن فیلترها، کاربران را ناامید می کند -بی ریل