اینستاگرام برای پیروی از سیاست جدید اپل، گزینه حذف حساب کاربری را در iOS راه اندازی می کند -بی ریل