اینستاگرام ابزارهای جدید طول حلقه و ویرایش را برای سازندگان معرفی می کند -بی ریل