اینستاگرام به‌خصوص در طول ماه تاریخ سیاه‌پوستان از شکایات کاربران سیاه‌پوست غفلت می‌کند -بی ریل