لوگو و فونت جدید اینستاگرام در حال تقسیم اینترنت است -بی ریل