اینستاگرام قابلیت هشدار برای یافتن کودکان ربوده شده را راه اندازی کرد. 2 داستان دیگر و یک چیز بی اهمیت -بی ریل