اینستاگرام در حال آزمایش ابزاری است که اجازه می دهد چندین لینک در Bios وجود داشته باشد -بی ریل