هلیکوپتر مریخ Ingenuity یک حسگر مرده دارد اما باید به پرواز ادامه دهد -بی ریل