توییتر حساب الکس جونز را برای همیشه مسدود کرد -بی ریل