اینستاگرام استوری ها را کوتاه می کند، به روز رسانی هسته گوگل و افت بازار وردپرس -بی ریل