من 100 پاسخ در Quora نوشتم – این چیزی است که من به آن دست یافتم – بی ریل