“من فکر می کنم باید ترک کنی” در مورد همه چیز درست بود -بی ریل