من یک خبرنامه Substack را شروع کردم – 6 ماه بعد – بی ریل