من 30 روز را صرف تجزیه و تحلیل بازاریابی Airbnb کردم، این چیزی است که یاد گرفتم – بی ریل