شوهر معلمی که در قتل عام تگزاس کشته شده بود «به دلیل اندوه» درگذشت -بی ریل