نحوه ورود به مشتریان جدید و دریافت به موقع – بی ریل