نحوه ساخت و استفاده از آواتار اینستاگرام در استوری، پیام … -بی ریل