در اینجا نحوه بستن حساب توییتر برای همیشه آورده شده است -بی ریل