نحوه ایجاد تبلیغات فیس بوک برای جذب موثر کاربر برنامه – بی ریل