چگونه این شرکت از شبکه های اجتماعی برای دریافت میلیون ها بازدید از CNN، Tech Insider و Thrillist استفاده کرد -بی ریل