چگونه دختر “Cash Me Outside” 52.8 میلیون دلار به عنوان آخرین ستاره اینترنتی ویروسی به دست آورد – بی ریل