چگونه سانسور طرفدار فلسطین، سوگیری اینستاگرام را آشکار کرده است -بی ریل