چهره های فناوری هنگ کنگ خواستار گفتگوی تلگرام در مورد رعایت قوانین داکسینگ هستند -بی ریل