صلیب مرتفع از کلیسای مرکزی اوکلند به سرقت رفت -بی ریل