کشیش قهرمان مسیحیان تایوانی را از دست مرد مسلح ح‌ک‌چ در کالیفرنیا نجات می‌دهد! – هشدار میهن پرستان -بی ریل