به گفته تحلیلگر برتر کریپتو، در اینجا زمانی است که پایین بازار خرسی به طور کامل شکل می گیرد -بی ریل