در اینجا دو ابزار بازاریابی ایمیلی و خبرنامه وجود دارد که کسی درباره آنها صحبت نمی کند – بی ریل