“مردم می پرسند چرا من به دنبال شرکتی از شخصیت های مشکوک برای کاندیداتوری نماینده مجلس بودم” -بی ریل