کنترل اسلحه؟ شهردار مسلمان لندن، صادق خان، چاقو را ممنوع کرد -بی ریل