“پیشگامانه و انقلابی”: TRT وارد Metaverse می شود -بی ریل