خبرنگاران، زمان نشان دادن اجساد قربانیان تیراندازی جمعی فرا رسیده است -بی ریل