خشم در منچستر به عنوان نوجوانان سیاه پوست از میراث #نیجریه #یوروبا در نتیجه چت تلگرامی #HonourKilling – Abiodun Borisade زندانی شدند. -بی ریل