سفرهای مصرف کننده را فراموش کنید. در اینجا نحوه (و چرایی) ساختن یک سفر متقاعدسازی به جای آن آمده است. – بی ریل