ابتدا او با بیگ برد یک گوشت گاو می خورد، حالا تد کروز در مورد Elmo طرفدار واکسن درگیر است. -بی ریل