شناگران شکست خورده شانس دوم را در مناقصه شهری برای جبران کمبود نجات غریق به دست می آورند -بی ریل