NFT های فیس بوک اکنون به روی تعدادی از سازندگان آمریکایی باز است -بی ریل