ارزیابی انرژی خورشیدی برای استقرار سیستم الکتریکی در ونزوئلا -بی ریل