امیلی کونتویس و زنیا کیش در مورد جلد ویرایش شده خود یعنی Food Instagram بحث می کنند -بی ریل