مرد مسن آلمانی که توسط پناهجوی سومالیایی به کما رفته بود پس از 11 ماه درگیری در بیمارستان جان باخت. -بی ریل