اتحادیه اروپا در مقررات مربوط به رمزارزها بیشتر پیش می رود -بی ریل