گروه حامی سقط جنین که قضات SCOTUS را مورد آزار و اذیت قرار دادند، مسئولیت سوءقصد را رد کردند. -بی ریل