در بازاریابی خود “P” نکنید بلکه آن را ذخیره کنید. برداشتی تازه و ابزاری جدید. – بی ریل