جامعه کریپتو به افشای ادعایی تلگرام توسط کوین تلگراف پاسخ می دهد -بی ریل