هدف گروه “اطلاعات نادرست” این است که فاکس نیوز را از وجود تبلیغ کنندگان تخلیه کند -بی ریل